وضعیت اقتصادی ایران و بودجۀ حکومت فعلی، سخنرانی جهانگیر گلزار

                                                                                   golsar jahangir youtube