افشا شدۀ صوتی سپاه و ماله کشی علی خامنه ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا

افشا شدۀ صوتی سپاه نماد فساد ستون پایه های قدرت، و ماله کشی علی خامنه ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا در رادیو عصر جدید:
                                                                                   Vafa Ja-Javadzadeh H-1
                                                                                            برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                         
 
 
 
 

در این رابطه