مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی و نقد علی صدارت (۴)

                                                                              Sedarat-A-1

                                                                                            


در این رابطه