قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران/ اصول راهبردی، سخنرانی جهانگیر گلزار (بخش اول)

                                                                             Golzar-Jahangir-1