تراژدی اوکراین از نگاهی دیگر، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته

تراژدی اوکراین از نگاهی دیگر، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته در رادیو عصر جدید:
                                                                            Delkhasteh-Mahmoud2-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید