سپاه پاسداران غرق در فساد، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

سپاه پاسداران غرق در فساد، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Vafa Jale-Ab MO-1
                                                                                   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 

در این رابطه