جنگ رژیم روسیه با اوکراین و سرنوشت برجام، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی

جنگ رژیم روسیه با اوکراین و سرنوشت برجام، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی:
                                                                              Mostafavi-Abdollahi-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید