توضیح در باره اصول راهبردی قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه، از جهانگیر گلزار

                                                aks-ghanun asasi-2