مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت، سخنرانی علی صدارت (۶)

مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (۶)

                                                                                 Sedarat-1

                                                                                                


در این رابطه