مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (٨)

                                                                             Sedarat-Al-1

                                                                                                  


در این رابطه