مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (١٠)

                                                                              Sedarat-Al-1

                                                              


در این رابطه