گزارش به مردم در باب چرایی سانسور ابوالحسن بنی صدر، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته

گزارش به مردم در باب چرایی سانسور ابوالحسن بنی صدر، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته در رادیو عصر جدید:
                                                                                    Delkhasteh-Javadzadeh-
                                                                                           برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید