پاندمی انفعال، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

پاندمی انفعال، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                                  Sedarat-Al-1 

                                                                       


در این رابطه