قانون اساسی پیشنهادی ما برای ممکن کردن دموکراسی، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

قانون اساسی پیشنهادی ما برای ممکن کردن دموکراسی، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید:
                                                                              Golzar Ja-Javad Hos-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

در این رابطه