قراردادهای پنهان با روسیه ناقض استقلال ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (١) و (٢)

قراردادهای پنهان با روسیه ناقض استقلال ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١) و (٢):
                                                                              Vafa-Jal-Ab Mo-1