مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (۱۶)

                                                                                       sedarat ali 20140105

                                                                                         


در این رابطه