اصول راهبردی قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران - بخش دوم -مصاحبه رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

                                                                               Golsar-jahangui

                                                                                 

قانون اساسی که به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می‌ شود، حاصل کوشش مداومی است برای گشودن بن‌ بست و یافتن راست راه زندگی انسان برخوردار از مجموعه‌ ای از استعدادها و فضل‌ ها و حقوق ذاتی حیات او بمثابه انسان و بمنزله شهروند، خودانگیخته (مستقل و آزاد) و در رشد در دو جامعه ملی و جهانی. یافتن آن زندگی در دو محیط اجتماعی ملی و جهانی که در آنها، رابطه‌ ها را حقوق تنظیم می‌ کنند و در طبیعتی برخوردار از حقوق.