مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (۱٨)

                                                                               Sedarat-Al-1

                                                                                               


در این رابطه