قطعنامۀ شورای حکام و برجام در بن بست؟، گفتگوی مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی

قطعنامۀ شورای حکام و برجام در بن بست؟، گفتگوی مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلاق و آزادی:
                                                                             Mostafavi-Abdollahi-1