مهران مصطفوی: سه اصل اساسی برجام و رای شورای حکام

Mostafavi-M-1در این مصاحبه مهران مصطفوی، وضعیت پیش آمده بعد از رای شورای حکام سازمان انرژی اتمی را توضیح می دهد. قدم بعدی چه خواهد بود؟ و چرا به اینجا رسیده ایم و اینکه برجام چه نکات مهمی داشت که دست غرب را برای اینگونه مانور دادن باز گذاشته است. موضوع های دیگری است که مهران مصطفوی در این مصاحبه مطرح کرده است.