مهران مصطفوی: سه اصل اساسی برجام و رای شورای حکام

Mostafavi-M-1در این مصاحبه مهران مصطفوی، وضعیت پیش آمده بعد از رای شورای حکام سازمان انرژی اتمی را توضیح می دهد. قدم بعدی چه خواهد بود؟ و چرا به اینجا رسیده ایم و اینکه برجام چه نکات مهمی داشت که دست غرب را برای اینگونه مانور دادن باز گذاشته است. موضوع های دیگری است که مهران مصطفوی در این مصاحبه مطرح کرده است.

 


در این رابطه