مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (١٩)

                                                                             Sedarat-A-1

                                                                                 


در این رابطه