خود را بیازماییم که چه اندازه خوشبخت و موفق هستیم / سخنرانی جهانگیر گلزار در جمع هموطنان

                                                       golsar-mowafaghiat

                                                                 

موفقیت و عدم موفقیت در دستان ماست.
 
خود را بیازماییم که به چه میزان چرخۀ زندگی ناهماهنگ و فعال عمل می کند.
 
هدف های خود را و آرمان های خود را در تناسب با  دیگر اعمال خود بیازماییم.
 
خود را و عمل خود را بهتر بشناسیم.