دستگیری عذرا حسینی (همسر زنده یاد ابوالحسن بنی صدر) توسط هادی غفاری در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰

                                                                             Hossein-Banisadr Ozra-1