مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (٢٠- جلسۀ آخر)

                                                                             Sedarat-Al-1
                                                                                    

در این رابطه