ارزیابی سیاست جراحی اقتصادی رژیم ولایت فقیه، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (٣)

ارزیابی سیاست جراحی اقتصادی رژیم ولایت فقیه، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٣):
                                                                                  Vafa J-Ab Mo-1
                                                                                            

در این رابطه