روایت به سرقت رفتۀ کودتای خرداد ۱۳۶۰، گفتگوی مرتضی عبدللهی با محمود دلخواسته

روایت به سرقت رفتۀ کودتای خرداد ۱۳۶۰، گفتگوی مرتضی عبدللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Delkhasteh Ma- Ab M-1