جهانگیر گلزار - عملکرد قوه مجریه بر اساس دفاع از حقوق همگان در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران (١)

                                                                 golsar-mojrie

                                                                 

مصاحبه با کانال تلگرامی جمهوری ایران
 
تاریخ مصاحبه: ٢ تیر ماه ۱۴۰۱