جهانگیر گلزار - حقوق انسان مندرج در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران - بخش ششم

                                                                       golsar-hoghghe 5 ghane-6

                                                                     

 
مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار
 
در تاریخ ٣ تیر ماه ۱۴۰۱