رسانه‌ های همگانی به مثابۀ شاخۀ چهارم دولت - پروپاگندا، پانوپتیکان واژگونه، سخنرانی علی صدارت (٢)

                                                                              Sedarat-Al-1

                                                               

رسانه‌ های همگانی به مثابۀ شاخۀ چهارم دولت، سخنرانی علی صدارت (۱)