بدیل و سناریوهای مختلف فروپاشی فیزیکی رژیم/ اپوزیسیون و آلترناتیوسازی، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

بدیل و سناریوهای مختلف فروپاشی فیزیکی رژیم/ اپوزیسیون و آلترناتیوسازی، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                              Sedarat A-Javad H-1
                                                                                     

در این رابطه