عملکرد قوۀ مجریه بر اساس حقوق انسان و شهروندی در قانون اساسی پیشنهادی، سخنرانی جهانگیر گلزار (٢)

                                                                  golsar-mojrie

                                                                                     

مصاحبه با کانال تلگرامی جمهوری ایران

 

عملکرد قوۀ مجریه بر اساس حقوق انسان و شهروندی در قانون اساسی پیشنهادی، سخنرانی جهانگیر گلزار (١)