مذاکرات احیای برجام در بن بست؟، گفتگوی مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی

مذاکرات احیای برجام در بن بست؟، گفتگوی مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Mostafavi M-Abdollahi Mo-1