بررسی اوضاع منطقه، سفر جو بایدن به خاور میانه، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-Al-1

                                                                                   


در این رابطه