مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر/ جبهه؟ حزب؟ هسته؟، سخنرانی علی صدارت (١)

                                                                              Sedarat-Al-1

                                                                                        

مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر، سخنرانی علی صدارت (٢)


در این رابطه