مهران مصطفوی: وابستگی رژیم به امریکا و روسیه بیشتر شده است

mehran mostafavi2013مهران مصطفوی: در این مصاحبه با آقای گوهرزاد از جمله به مسئله اهمیت استقلال پرداختم. رژیم وابسته ایران را در وضیعتی بس سخت فلاکت بار قرار داده است و اصولا حیات ایران را بخطر انداخته است. اما بخشی از اپوزیسیون راه حقارت را در مسابقه برای کسب مشروعیت از خارجی پیش گرفته است. با کنار ترامپ، پنس، پمپئو و یا ... ایستادن می خواهند برای خود مشروعیت بگیرد! اما راه حل ایران از طریق کوشش پیگیر زنان و مردان مستقل و آزادیخواه که بدنبال تغییر از طریق خود مردم هستند بوجود خواهد آمد. قدرتهای خارجی همیشه بدنبال منافع خود بوده و ایرانی باید راه خود را خود بیابد و برای آن زحمت بکشد. کسانی که از این و آن قدرت خارجی کمک می خواهند آشکار می گویند که از خود توانی ندارند. براستی آنها چطور می توانند جامعه ایرانی را قوی کنند؟

https://www.youtube.com/watch?v=Gz8c5x22Ms0


در این رابطه