رسانه‌ های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت، سخنرانی علی صدارت/ پرسش ها و پاسخ ها

                                                                             Sedarat-Al-1