مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر/ پیشنهاد جبهه، سخنرانی علی صدارت (٢)

                                                                            Sedarat-A-1

                                                                                 

مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر، سخنرانی علی صدارت (١)


در این رابطه