ورشکستگی اقتصاد در ایران و راهکارهای پیشنهادی، سخنرانی ژاله وفا/ نظرات و پرسش ها و پاسخ ها

                                                                               Vafa-Jaleh14-1

                                                                                          


در این رابطه