فقه و حجاب و سرکوب زنان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار

فقه و حجاب و سرکوب زنان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Golzar-M A-1