ویژگی‌ های کلیدی قانون اساسی پیشنهادی، سخنرانی جهانگیر گلزار/ تبادل نظرها

                                                                              Golzar-Jahanguir-1