بررسی وقایع اخیر و خشونت‌ گستری‌ ها و بحران هسته‌ ای و سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک و ...، مصاحبه با علی صدارت

                                                                              Sedarat-Al-1