محمود دلخواسته: «اکتبر سورپرایز» یا موافقت پنهانی خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، بهشتی، بر سر گروگانها، با تیم ریگان و کودتا بر ضد انقلاب

Delkhasteh-Mahmoud2-1در این سخنرانی به «اکتبر سورپرایز» یعنی ساخت و پاخت خائنانه آقایان خمینی و خامنه ای و رفسنجانی و بهشتی با تیم ریگان، نامزد ریاست جمهوری آمریکا بر سر گروگانهای آمریکایی پرداخته ام که در نتیجه آن آزادی گروگانها به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول شد. اینگونه شکست جیمی کارتر تضمین و پیروزی ریگان را ممکن و در ایران کودتا بر ضد اهداف انقلاب ممکن شد و در جهان، ریگانیسم که همان سرمایه داری بدون کنترل وحشی وحشی قمارخانه و کازینون بر جهان مسلط و بحرانهای و فجایع پی در پی از نتایج آن می باشد.

در مقابل، ریگان تعهد کرد تا از طریق اسرائیل به ایران اسلحه و مهمات رسانده و اینگونه، حزب جمهوری موفق شد تا مانع به پایان رسیدن جنگ در خرداد 60 با پیروزی ایران و گرفتن غرامت سنگینی شده و ادامه جنگ برای هفت سال دیگر شود.

به سخن دیگر، به یمن خیانتی که آقای خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی مرتکب شدند، استبدادیان توانستند مانع پایان جنگ در خرداد 60 و ادامه آن شدند (تا از این طریق بتوانند ستون پایه های استبداد خود را محکم کنند.) کودتای خرداد 60 بر ضد رئیس جمهور و در واقع بر ضد اهداف دموکراتیک و مردم سالارانه انقلاب ممکن و اینگونه انقلاب به ضد انقلاب تبدیل و ساختار اقتصادی رانتخوار مصرف محور پهلویسم باز سازی و تنها ریش و عمامه جای پاپیون و کراوات را گرفت.

متاسفانه این سازش پنهان از هر طرف مورد سانسور قرار گرفته است و هیچ گر وه و جریان و افرادی، جز جریان مصدقی استقلال و آزادی در آن باره سخن نمی گوید. امید این است که دیگر هموطنانی که به اهمیت این موضوع آگاه شده اند، به انتشار و نشر این اطلاعات بپردازند.

 


در این رابطه