نادر انتظام: مظلومیت خداوند، امام حسین و زن

entezam naderآنکه دستش روی ماشه می رود می گوید یا خدا ، آنکه سینه اش شکافته می شود می گوید یا خدا !! و هر دو می گویند خدا خواست ؟

رد پای این شرک ناروا به خداوند در این جنایت انسان از کجا سر چشمه می گیرد ؟

این کوتاه قلم در ۵۰ سال گذشته برای بحث در اراده خداوند و انسان به بلند دیوار نزول وحی تکیه کرده، حقیقت غیر قابل انکاری که به واقعیت می گراید، متن می گوید : بهمراه آفرینش جهان هستی ، اراده خداوند بر آفرینش موجودی که او را انسان نامید و در اهداء عنوان آدمیت، ( عنوانی متعلق به زن و مرد ) آنها را جانشین خود در زمین و با فرا دادن مجموعه استعداد ها مآمور و ( مسئول ) مدیریت جهانِ هوا، فضا و زمین قرار داد، و در همین پروسه به منظور گشادگی دست این موجود در ساختن خانه زمینی خود امر به فرمانبرداری تمامی نیروهای ( ملائکه ) جهان هستی از این عزیز دردانه فرمود .

اختیار تام ، مسئولیت تام هم می آورد . پس اینهمه شکایت بیجا از خداوند و عدم انتقام او، از توی انسان بی مسئولیت، خود دلیل بر مظلومیت خداوند از اینهمه اهانت و شرک نیست ؟

مظلومیت امام حسین :

عمر این کوتاه قلم ، به درازای عمر، روحانیت متحجر در ادیان نیست و قطعا به تاریخ و چگونگی ظهور آنها در این ادیان یکتائی هم هیچ واقف نیستم، اما بر آنچه در جهان شرک آلود خود بر سر اعتقاد و باور و رابطه عاشقانه بین انسان و خدای او پدید آوردند هیچگونه شکی ندارم، گرچه از انتقام آنها از این برداشت صادقانه هم هیچ واهمه ئی ندارم .

بر شماری خیانت آنها به رابطه عاشقانه بین خدا، انسان و انسان خدا نه تنها از عهده این کوتاه قلم، بل هر قلم توانائی حتما ساخته نخواهد بود .

۱۴۰۱ سال روحانیت متحجر در اسلام و ۱۳۳۸سال آخوند در شیعه، مغز شوئی های بی انتهائی از نسبت دادن صد ها هزار حدیث دروغین به پیامبران قبل از اسلام وپیامبر اسلام و خانواده او از انسان خوش باور کردند که، در این رهگذر آخوند در مذهب شیعه بیشتر از مجموعه آن سه نمایندگان دیگر ادیان مسئول این جنایت و بری کردن انسان از دین می باشند. آنچه این ظالمان بر انسان مظلوم در تاریخ به نام خدا کردند بر هیچ انسان فرهیخته ای پوشیده نیست و از شرح این ناروا ها شرم دارم، گرچه همه آنها به این مجموعه مفتخرند !!.

ظلم بر مادر آفرینش :

اگر زنان فرهیخته در تاریخ از ظلمی که بر آنها بنام دین توسط روحانیت خائن روا داشته به بزرگواری مادرانه خود چشم پوشی نمیکردند، امروز یک زن زرتشتی، یهودی، مسیحی و مسلمان بر صفحه خاک یافت نمی شد !!

صفحات تاریخ موج می زند از اینهمه ظلم شرم آور که توسط فتاوی این قشر از خدا بی خبر بر این مظلوم ترین قشر از انسان روا داشته شده، به نظر من به سه دلیل این ظلم بر مادر آفرینش رفت و می رود .

1-تصور نمی کنم در جامعه روحانیت از پدیده عشق و عاشقی کوچکترین رد پائی وجود داشته باشد

۲- زن در چشم و دل این موجودات تنها یک ابزار بر تخلیه شهوت مرد است و بس .

3- زن در فردای آفرینش به خاطر حس مادرانه خود که مملو از عشق است از حق طبیعی خود صرفنظر کرد و بعد این بزرگواری تبدیل به وظیفه شد و در تاریکخانه جنایت آخوند دفن شد .

تساوی حقوق بین زن و مرد یک فریب بیش نیست

هر کدام از ما در آفرینش با حق طبیعی خودمان آفریده شده ایم، نه من زنم و نه تو مرد، ما با احترام و شناسائی حقوق طبیعی یکدیگر می توانیم و باید مکمل یکدیگر باشیم .

۱۳۳۸ سال به ما گفتند : وای از مظلومیت و غربت زینب و زنان کربلا ، و این را چماق کردند و بر سر و سینه زن و مرد ما زدند در حالی که جگر گوشه خانواده امینی هم به این نا بکار ها گفت ما در این شهر غریب هستیم، و اینها بر او آنچه را کردند که یزید بر زنان کربلا نکرد .

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .

یازدهم اکتبر ۲۰۲۲ ، نادر انتظام .