جهانگیر گلزار - جنبش مردم ایران و راه حل بعد از نظام- رادیو عصر جدید

                                                 golsar13.10.22

                                                                                 

جنبش جوانان حق است که انقلاب بشود و زیر ساخت های استبداد حاکم را دمکراتیک بنماید. اصلاح طلبان و نیروی انتظامی می توانند و بهتر است که به سوی مردم آمده و جنبش را پشتیبانی نمایند و از استبداد، خود را رها کنند.