نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۱)

نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (۱):

                                                                                  Shafii-Abdolahi-1

                                                                                        

نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۲)

نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (٣)

نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۴)

نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۵)

نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۶)

 در این رابطه