مراحل جنبش همگانی مردم ایران، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (١) و (٢)

مراحل جنبش همگانی مردم ایران، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١):
                                                                              Vaf J-Abdo Mor-1