جهانگیر گلزار - وِیژگیهای جنبش مردم و چگونگی موفقیت

 

 golsar.abdolahi.3

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید