نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۲)

نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (۲):
                                                                                 Shafii-Abdolahi-1