سیمرغ انقلاب ایران و دشمنانش پهلویست ها و فرقۀ رجوی و تجزیه طلبان، سخنرانی محمود دلخواسته

                                                                            Delkhasteh-Mahmoud2-1