وژدان‌ های انسان و نقش آنها در رویارویی با ناحق‌ وندی، سخنرانی علی صدارت/ پرسش ها و پاسخ ها

                                                                             Sedarat-Al-1

                                                                               

نقش وژدان احساسی- روانی در دفاع از خود در بازداشتگاه و بازجویی و زندان و شکنجه‌ گاه

 

منبع: